Voľby do Národnej rady SR 2023 konané dňa 30.9.

Výsledky

Voľba do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa nemôže zúčastniť hlasovania zo závažných, najmä zdravotných dôvodov vo volebnej miestnosti, môže požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky. O voľbu môžete požiadať na Obecnom úrade Studienka počas pracovnej doby do 29.9.2023, alebo 30.9.2023 vo volebnej miestnosti na tel.č. 0918 456 799.


Hlasovací preukaz pre voľby do NR SR si môžete vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb t.j. v piatok 29.9.2023 do 15.30 hod. na Obecnom úrade Studienka.


Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: sekretariat.obecstudienka@gmail.com

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov. 
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: 
osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023),
elektronicky (e-mailom)
- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).
Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•   meno a priezvisko,
•   rodné číslo,
•   štátnu príslušnosť,
•   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•   korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).
     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•   meno a priezvisko
•   rodné číslo,
•   štátnu príslušnosť,
•   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•   korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.
     Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.
Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom
     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.


Počet volebných okrskov v obci: 1

Volebná miestnosť: sobášna miestnosť na OU Studienka

 

Informácia pre voliča

 

 

Rozhodnutie predsedu NRSR

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :