Naša obec

Studienka je malá obec ležiaca na Záhorí v centrálnej časti Borskej nížiny, pätnásť kilometrov severovýchodne od Malaciek. Zemepisné súradnice obce sú  480 32! severnej šírky a 170 8! východnej dĺžky.  Obec sa rozprestiera  na ploche  1 563 ha, leží v nadmorskej výške 203 metrov a má viac ako 1 620 obyvateľov.    

   Z geologického hľadiska obec leží v časti Borskej nížiny nazývanej Záhorská nížina, ktorá je súčasťou Viedenskej panvy a má rozlohu 1 636 štvorcových kilometrov. Medzi Studienkou a Borským Mikulášom sa rozprestiera Lakšárska pahorkatina, ktorá je najvyššie položenou časťou  Záhorskej nížiny s nadmorskou výškou 140-300 m. Prevažná časť obce sa nachádza na eolitických pieskoch, ktoré ležia na neogénnom podklade a východne až severovýchodne sa nachádzajú ílovito-prachovité sedimenty. Tu sa určitú dobu ťažila hlina. Pôda sa označuje ako menej produkčná s bonitou 5 triedy. Podzemné vody eolitických pieskov sa vyznačujú nízkou mineralizáciou a kalcium-bikarbonátovým charakterom. Obsahujú spravidla agresívny kysličník uhličitý a vyznačujú sa tvrdosťou a kyslosťou. Dochádza tu často k previevaniu eolitických pieskov, najmä na odkrytých častiach. Preto sa musí venovať pozornost opätovnému zalesňovaniu odkrytých plôch voči prevládajúcim vetrom. Podnebie je mierne s miernou vlhkosťou a zimou. Priemerná ročná teplota v tejto oblasti je 9-10 oC a priemerný ročný úhrn zrážok na území Borskej nížiny je 600-650 mm. Najviac veterných dní pripadá na severo-západné vetry (17-25%). Priemerný počet bezveterných dní je 35%. Z tektonického hľadiska sa obec nachádza  v oblasti s poklesom o intenzite asi 2 mm za rok. Intenzita zemetrasenia v tejto lokalite dosahuje hodnoty 50 MCS. V obmedzenom rozsahu dochádza k vylievaniu vody z riečky Rudavy hlavne v jarných mesiacoch pri topení snehu a v lete pri výdatných dažďoch. Rudava tečie južne od obce vo vzdialenosti asi 1 km. V povodí riečky Rudavy je evidovaných 17 biotopov európskeho významu a 6 biotopov národného významu. Riečka Rudava vytvára pestrú mozaiku mimoriadne vzácnych spoločenstiev, tečúce i stojaté vody a mokrade sa striedajú so suchými piesočnými dunami. Na tomto území bolo zistených viac ako 1000 druhov chrobákov, z ktorých mnohé predstavujú relikty ešte z ľadových dôb. V súčasnosti sa pripravuje projekt ochrany územia – návrh na vyhlásenie chráneného areálu Rudava.   

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :