Novoročný príhovor starostky obce

Novoročný príhovor starostky obce

                Vážení spoluobčania, priatelia!

Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých vianočných sviatkov, no kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka. Pre nás všetkých, je to deň, keď viac ako inokedy sústreďujeme myšlienky uvažovaním nad sebou, nad okolím a bilancujeme svoje úspechy či neúspechy, dávame si rôzne záväzky a predsavzatia.

Pri pohľade na minulý rok, musím konštatovať, že sa nám v spolupráci s Vami Vážení spoluobčania podarilo mnoho vecí nielen pripraviť ale aj dotiahnuť do úspešného konca. Plány a zveľaďovanie našej obce sú dlhodobé a vyplývajú z volebného programu, z rokovaní Obecného zastupiteľstva a potrieb, ktoré je nutné riešiť v každodennom živote obce. Nový rok je aj časom bilancovania. Spomeniem to, čo sme v minulom roku zrealizovali.

Začiatkom roka sme zakúpili traktor Zetor Proxima CL 90, ktorý je nevyhnutnou súčasťou každodennej práce v obci. Zrekonštruovali sme reaktor č. 1 na našej ČOV Studienka. Podarilo sa nám získať naspäť peniaze z pôdohospodárskej platobnej agentúry za projekt rekonštrukcie Domu smútku a priľahlých spevnených plôch, ktorý bol realizovaný z výzvy programu vidieka SR.

Na Dráhach sme spolu za pomoci spoluobčanov zrealizovali led solárne osvetlenie. Areál Štefánikovho domu bol oplotený a okolie bolo vyčistené.

Opäť sme reagovali na výzvu z MŽPSR dotačnej možnosti BK2-EF1 s možnosťou realizácie do roku 2027-splašková kanalizácia a domové prípojky. Pokračujeme s vysporiadaním pozemkov pod ihriskom.

Z rozpočtu BSK sme sa zapojili do výzvy na podporu ŽP a rozvoja vidieka- rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Studienka, kde sme chceli dosiahnuť zatraktívnenie a zmodernizovanie prostredia samostatných zastávok a ich okolia.

Máme rozpracovanú projektovú dokumentáciu na ,,Rekonštrukciu a predĺženie miestnej komunikácie v obci Studienka pri rodinných domoch od č. 542 po č. 566.

Pokračujeme na vysporiadaní odkúpenia pozemkov pod ČOV od SPF.

Podielali sme sa na výzve Slovenskej agentúry ŽP PODZ- Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu, na projekte  2. fáza reštaurovania fresiek v Kaplnke Umučenia.

Uvažujeme s rekonštrukciou miestnych ciest a budovanie nových ciest, hlavne v miestach kde sú už vybudované inžinierske siete.

Samozrejme, že obec bude pripravená zareagovať na výzvy a projekty, ktoré budú počas roka vyhlasované, či už z jednotlivých ministerstiev, alebo štrukturálnych fondov EÚ.

Vážení spoluobčania len na nás záleží aký si tu vybudujeme život, vzťahy, okolité prostredie ako si to všetci budeme zveľaďovať a chrániť. Život v obci je veľmi rozmanitý, je mnohokrát závislý na Vašej ochote pomôcť pri rôznych podujatiach. V mojom želaní do nového roka chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili  o rozvoj , zveľaďovanie, reprezentáciu obce a prispeli ku kultúre, športovaniu a vzdelávaniu našich obyvateľov. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým členom miestnych zložiek či už DHZ, TJ, Poľovníckemu združeniu, Jednote dôchodcov, záhradkárom, turistom, rybárom, stolnotenisovému klubu, volejbalistom, tanečnému súboru Hasprúňan, poslancom OZ, riaditeľstvu ZŠ a MŠ, farskému úradu, pracovníčkam a pracovníkom obecného úradu a v neposlednom rade Vám všetkým, ktorí ste priložili ruku k dielu keď to bolo najviac potrebné.

Dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám v novom roku pevné zdravie, šťastie, lásku, božie požehnanie, veľa pracovných a osobných úspechov. Nech nestrácate radosť zo života a vieru v to, že zlé sa podarí prekonať a opäť vo Vašom živote bude svietiť slnko. Rozdávajte okolo seba dobrú náladu predchádzajme nedorozumeniam, rešpektujme a vážme si ľudí a hlavne snažme sa byť aktívnymi občanmi, ceňme si to, čo má naozaj hodnotu-zdravie, rodina a priatelia.

Na záver ešte raz prajem, šťastný a pokojný NOVÝ ROK 2024.

                                              Ivona Hlavenková

                                                starostka obce

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :